celloklas, celloblog en cellowinkel

Algemene voorwaarden

Deelname en betaling

Voor de cello-les wordt een vaste dag en tijd afgesproken. De leerlingen kunnen kennis maken met de cello door middel van een (gratis)proefles. Nadat de leerling besloten heeft om de cellolessen te gaan volgen volgt een jaarcontract dat ieder jaar met stilzwijgen wordt verlengt. Het verschuldigde lesgeld wordt in termijnen vooraf voldaan. De lespraktijk behoudt het recht lesprijzen en – voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig aan het basis/voortgezet onderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven.

Afmelding en inhalen lessen

Afmelden van de lessen kan via telefoon, email, en sms minstens een dag van te voren. Afmelding voor een workshop minimaal 7 dagen van te voren. Indien later wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Het is mogelijk om in overleg gemiste lessen in te halen. Dit is een service, en kan alleen als er ruimte is binnen het lesrooster. Gemiste lessen meenemen na de zomervakantie is niet mogelijk. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les is niettemin het lesgeld verschuldigd. Indien de les wordt gemist door ziekte of zwagerschap dienen 4 lessen door betaald te worden. Als de verzuimperiode langer dan vier weken is, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimt worden na die periode. Bij ziekte van de docent is de docent niet verplicht de lessen in te halen. Als de verzuimperiode langer is dan 3 weken dan wordt er voor een vervangende docent gezorgd.

Opzeggen

Opzeggen gaat schriftelijk voor 15 juni. In dat geval eindigt de overeenkomst aan het einde van het schooljaar. Tussentijdse opzeggingen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming een periode die acht lessen bevat. Dit houdt in dat, na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling recht heeft op deze lessen. Deze lessen worden in de periode gegeven tot de zomervakantie van het seizoen waarin de leerling de overeenkomst wil beëindigen.

Indien de leerling handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, is de lespraktijk gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.