Celliste Mirjam Daalmans met cello in het bos

Winkel voorwaarden

Winkel voorwaarden – Algemene voorwaarden voor de webwinkel

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Cellowinkel.nl
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.
Producten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien de verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. De verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Prijs en verzend- en handlingkosten

De prijzen van alle producten die via deze internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW), handling- en verzendkosten. De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Cello’s worden niet verzonden.

Artikel 5. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooruit te betalen middels een bankoverschrijving of via iDeal.

Indien de koper, na het verstrijken van de geldende vooruitbetalingstermijn van 10 dagen nog niet aan zijn/haar betaalverplichting heeft voldaan beschouwt de verkoper dit als een annulering van de order en wordt reservering van het product opgeheven.

Artikel 6. Levering

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één (1) week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Herroeping

7.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) dagen na ontvangst aan de verkoper te retourneren.

7.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd en ongebruikt is, met insluiting van originele factuur.  Bij een retourzending dient de koper onmiddellijk na ontvangst contact op te nemen met de verkoper. Bij opspannen van snaren op een instrument vervalt iedere vorm van garantie, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Producten die speciaal voor u besteld zijn, besteld via nabestelling, kunnen niet worden geretourneerd.

De koper verplicht zich aan de retour-voorwaarden te voldoen zoals deze door de verkoper worden voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald. Voor enige schade die bij verzending of terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan, of het verlies van het product, is de verkoper nimmer aansprakelijk.

7.3 De cellowinkel garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering.

7.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.1 gestelde voorwaarden is voldaan, de cellowinkel het artikel kosteloos zal repareren of vervangen (ter keuze van de cellowinkel). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals in het kader van de reparatie of vervanging getroffen voorzieningen.

7.5 Deze garantie is niet van toepassing op:
– het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
– gesprongen snaren;
– bladmuziek en muziekboeken;
– beharing van de strijkstok;
– artikelen of apparaten waaraan wijzigingen zijn aangebracht;
– artikelen met gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
– artikelen waaraan een gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
– artikelen met schade, ontstaan door een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurramp, enz.;
– situaties waarbij de cellowinkel niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de Cellowinkel, totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
8.2 De Cellowinkel is onherroepelijk gemachtigd de artikelen die het eigendom van de Cellowinkel zijn gebleven terug te (laten) nemen zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en verkoper, dan wel tussen de verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en verkoper, is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De verkoper zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Conformiteit

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij de verkoper daarvan binnen veertien (14) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van de cellowinkel met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 genoemde garantie.
13.2 cellowinkel is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
13.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de cellowinkel beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.
13.4 Na aankoop van een instrument dient de koper het instrument zelf te verzekeren.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten tussen de verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.